Ny parkering og afsætningsplads ved Viby stations vestside

Allerede i udviklingsprogrammet for Viby Sjælland (Det såkaldte Zebraby-projekt fra marts 2014) hed det under punktet Sammenhæng og gode forbindelser den gang bl.a.:

Der skal der være fokus på gode og trygge skift mellem transportformer fremover. Vi skal se på parkering og omstigning ved stationen. Bedre stier vil gøre det mere oplagt at tage cyklen til tog eller bus. En aflastning af de eksisterende forbindelser på tværs af banen vil bidrage til et bedre trafikflow.

Siden da er stationspladsen blevet renoveret, stationen har fået elevator, stationspladsen er blevet reetableret og nu senest er der blevet etableret permanent parkerings- og afhentningsforhold på stationens “bagside” mod vest.

I handleplanen for Viby 2021-2024 hedder det: På vestsiden af banen etableres i 2020-2021 afsætningsplads samt parkering for bilister til stationen. Dette letter adgangen til stationen for borgerne vest for banen og aflaster dermed jernbaneviadukten ved Dalen. Desuden vil projektet være med til at fredeliggøre Elmevej, som af mange i dag benyttes til af- og påsætning. Der arbejdes sideløbende med en opgradering af forpladsen på vestsiden af banen med bedre belysning, realtidsinformation og beplantning. Stien ud til Grønningen asfalteres til gavn for cyklister og gående. Det undersøges desuden, om der kan etableres et elevatortårn på vestsiden af stationen.

Tidligere foregik al parkering og afhentning på Viby stations østside. Derfor skulle alle bilister fra nord og vest gennem den trafikale flaskehals Dalen og Viadukten. Det behøver de ikke længere. Nu er der de samme forhold på stationens vestside med tilkørsel fra Fabriksvænget.

Rom blev ikke bygget på én dag – det gør Viby Sjælland heller ikke, men der er grund til at glæde sig over de små skridt fremad og det fine anlæg på Viby Stations vestside.