Viby Å restaureres på tre strækninger omkring Viby

Hele tre naturgenopretnings-projekter er i gang på Viby Å

Formålet er ”genopretning af gydepladser og passager for fisk og forbedre forholdene for flora og fauna i øvrigt”. Det sker ved at sandbunden nogle steder udskiftes med sten og grus. Der bliver også på nogle strækninger plantet træer. ”Ved etablering af træer reduceres grødevæksten i vandløbet og brinkerne stabiliseres med rødder. Derudover begrænser skyggende træer solens opvarmning af vandet og specifikt Rød-el skaber gode levesteder og skjul for vandløbets insekter og fisk med dens rødder.”

Det første Viby Å projekt er på strækningen fra Klosterskoven til vest for Mosevangen mellem st. 635 – 1903 m.
Restaureringen omfatter
 Etablering af træer på brinken
 Udskiftning af bundmateriale fra sand til gydegrus og skjulesten
 Etablering af et midlertidigt sandfang

Det andet Viby Å projekt er på strækningen øst for Birkede By mellem st. 2.165 – 2.588 m.
Restaureringen omfatter
 Etablering af træer på brinken
 Udskiftning af bundmateriale fra sand til gydegrus og skjulesten

Det tredje Viby Å projekt er på strækningen syd for Rorup By mellem st. 7800 – 9565 m.
Restaureringen omfatter
 Etablering af træer på brinken
 Udskiftning af bundmateriale fra sand til gydegrus og skjulesten

Baggrund for projektet
Projektet er en del af gennemførelsen af EU’s vandrammedirektiv om at opnå god
økologisk tilstand i alt overfladevand.
Projektet i Viby Å, er en del af Vandområdeplan 2015-2021, hvor der fastlagt fysiske indsatser for at opnå miljømålet ”god økologisk tilstand”.
Der er foretaget en teknisk og ejendomsmæssige forundersøgelse, der har klarlagt behovet for indsatser i Viby Å fordelt på 3 projektstrækninger. Forslaget til indsatser er blevet præsenteret for de berørte bredejere og efterfølgende er projektet søgt tilrettet efter bredejernes ønsker samt projektets økonomiske ramme, så projektet både er omkostningseffektivt og samtidigt kan bringe vandområdet i god økologisk tilstand.

Du kan læse mere om det hele her:

https://www.roskilde.dk/da-dk/demokrati-og-indflydelse/fa-indflydelse/horinger-borgermoder-og-afgorelser/oversigt/afgorelser-til-restaurering-af-ovre-viby-a/

https://www.roskilde.dk/da-dk/demokrati-og-indflydelse/fa-indflydelse/horinger-borgermoder-og-afgorelser/oversigt/afgorelser-til-restaurering-af-viby-a/

https://www.roskilde.dk/da-dk/demokrati-og-indflydelse/fa-indflydelse/horinger-borgermoder-og-afgorelser/oversigt/afgorelser-til-restaurering-af-nedre-viby-a/