Folkeskoler får friere rammer

Et bredt flertal i Folketinget forlængede 1. juni en række af de frihedsgrader, som blev givet til skolerne for at håndtere de konstante forandringer i forbindelse med coronasituationen. Byrådet i Roskilde Kommune besluttede på deres møde onsdag at give folkeskolerne mulighed for under ansvar at benytte de særlige frihedsgrader i det nye skoleår, samtidig med at byrådet forsat tager ansvar for at følge med og sætte retning for folkeskolen

Skoletaskerne er igen fundet frem efter et anderledes skoleår, og eleverne er vendt tilbage til skolerne i Roskilde Kommune efter sommerferien. Selvom hverdagen på skolerne igen er ved at være tilbage ved det normale, så byder det nye skoleår på mere frie rammer for skolerne.

Byrådet besluttede onsdag at give Roskilde Kommunes folkeskoler mulighed for under ansvar at benytte en række af de særlige frihedsgrader, som Folketingets partier aftalte 1. juni, til at fravige nogle af folkeskolelovens regler i skoleåret 2021/2022. Det drejer sig om muligheden for at konvertere understøttende undervisning, for ikke at udarbejde kvalitetsrapporter, og at skolerne i en vis grad kan fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag de underviser i, hvis særlige hensyn til elevernes trivsel taler for det.

Bedre mulighed for trivsel og fællesskab

Det fremgår af aftaleteksten fra Folketinget, at hensigten er at give skolerne bedre mulighed for at håndtere det efterslæb, der er både fagligt og socialt hos eleverne, efter en lang periode med hjemsendelse på grund af Corona.

– Corona-krisen har haft stor indflydelse på elevernes hverdag og undervisning. Derfor følger vi i vid udstrækning den intention, der er i aftalen fra Folketinget, hvor skolerne i dette skoleår får en større frihed til at tilrettelægge skoleåret for at sikre, at alle elever trives og bliver en del af fællesskabet, efter en lang periode med nedlukning, forklarer formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning.

Den nye aftale giver blandt andet skolerne mulighed for at veksle understøttende undervisning til andre aktiviteter som tolærerordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboforløb.

Eleverne har oplevet coronasituationen på forskellige måder. Nogle elever har haft det godt med at være i skole hjemmefra, mens andre på forskellig vis har haft det svært og måske ikke har lært så meget, som de ellers ville. Derfor er jeg glad for, at vi nu giver mulighed for, at man lokalt i højere grad kan tilrettelægge undervisningen målrettet den enkelte klasse og elevs behov, siger Jette Henning.

Vi har i byrådet generelt fokus på, at eleverne i Roskilde Kommunes skoler trives og har en god faglig udvikling. Derfor vil vi også fortsat følge oplysninger om elevfravær, elever der ikke opnår 02 i både dansk og matematik ved afgangsprøven, og timer der ikke gennemføres som planlagt samt resultater fra de obligatoriske trivselsmålinger, ligesom vi siger til skolerne, at de fortsat skal have et stærkt fokus på at højne kompetencedækningen, siger Jette Henning.

Skoleledere og skolebestyrelser kan iværksætte lokale løsninger

Den enkelte skole kan nu iværksætte de lokale løsninger ud fra de beslutninger, der er truffet af byrådet.

Det kan være individuelt fra skole til skole, hvilke indsatser der præcist skal til. Derfor har vi tillid til, at skolelederen og skolebestyrelsen kan vurdere behovet på den enkelte skole, samtidig med at byrådet forsat tager overordnet ansvar for at følge med og sætte retning for kommunens folkeskoler, siger Jette Henning.